ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសឡាវអញ្ជើញ សម្ពោធជាផ្លូវការច្រកទ្វារអន្តរ...