លោក John McGlynn អាចដឹកនាំបឹងកេតអចិន្ដ្រៃយ៍ បើសិនធ្វើបានល្អក្នុងការប្រកួតពាន AFC Cup ចុងខែនេះ